WERKPLAN 2021

 1. BESTUUR

Ook in 2021 zal het bestuur bestaan uit:

Paul van der Geest voorzitter

Willem van Beek secretaris

Rita van Haandel – Steegs penningmeester

Jan van Haandel lid

In 2021 is geen van de bestuursleden aftredend.

 1. ONDERSTEUNING

In 2018 stelde het bestuur een visiedocument op over de koers naar de toekomst: ‘meer ondersteunen en stimuleren, minder controleren en minder louter financieren’. Streven was haar financierende rol terug te brengen (2022 naar 50%). Dat streven wordt duidelijk niet gehaald. De ondersteunende en stimulerende rol is grotendeels overgedragen aan Tusaidiane, maar het bestuur heeft daarin een duidelijk sturende rol behouden. De verbetering van de levensomstandigheden van de gemeenschap in Kimasa is het doel en blijft de belangrijkste toetssteen voor de inbreng van het bestuur.

 • Het bestuur zal haar overeenkomst met Tusaidiane in 2021 voortzetten
 • Het bestuur zal mogelijk in de tweede helft van 2021 een werkbezoek aan Uganda brengen om samen met haar partners de voortgang te bespreken
 • Het streven is in 2021 minimaal 30% van de kosten te dekken door zelffinanciering
 1. AANDACHTSPUNTEN

In het verbeteren van de levensomstandigheden van de gemeenschap in Kimasa kan Bulikimu KisoBOKa een belangrijke rol spelen, mits zij verankerd is in de gemeenschap. De omvorming van de NGO tot een ‘Guarantee Company’ biedt daartoe een uitdaging. Binnen deze rechtsvorm zijn de bestuursleden de eigenaren van de organisatie, maar zij vertegenwoordigen ook de deelnemers (de bevolking). De instelling van de Algemene Vergadering, die beleid toetst en bestuursleden benoemt, kan de betrokkenheid versterken.

Het Centrum kan een belangrijke rol spelen een herkenbaar, maar ook dienstverlenend punt in de wijk te zijn, van waaruit de organisatie haar diensten aanbiedt en gelegenheid geeft tot ontmoeting.

 • Het bestuur zal in 2021 een nieuw Memorandum of Understanding sluiten
 • Het bestuur ondersteunt de plannen voor herbouw van het Centrum
 • Het bestuur ondersteunt de plannen tot een actief, educatief programma
 • Het bestuur stimuleert de opbouw van een agrarische proefboerderij
 • Het bestuur wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Mobile Kliniek meer impact te geven
 • Het bestuur blijft aandringen op het terugbrengen van de organisatiekosten (naar 40%)
 1. FONDSWERVING EN SAMENWERKING

Het bestuur blijft aandringen op goed onderbouwde, concrete projecten, waarvoor financiële ondersteuning gevonden kan worden bij externe fondsen. Indien alle aanvragen gehonoreerd moeten worden uit het eigen budget is in 2022 de bodem van de geldkist bereikt. Aanvragen bij externe fondsen kan ook leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel in Nederland als in Uganda.

 • Met de ondersteuning van TUL rekent het bestuur op een gestructureerd werkplan 2021 en concrete projecten
 • Het bestuur ondersteunt plannen om te komen tot een Platform Uganda in Uganda
 • Het bestuur participeert ook in 2021 in het Platform Uganda in Nederland
 • De Stichting participeert in SOB en ondersteunt haar streven dat in 2022 een dergelijk Platform wordt opgericht voor de nieuwe gemeente land van Cuijk
 • De Stichting zal haar contacten met Patin intensiveren
 • De Stichting gaat opnieuw een samenwerking aan met het Elzendaal College
 1. PR

Voor het voortbestaan van de Stichting is het van belang dat zij de betrokkenheid van haar ‘achterban’ vergroot. Die bestaat voor een groot deel uit ‘oud-bezoekers-vrijwilligers’, die inmiddels in een heel andere fase van hun leven terecht zijn gekomen. Gezocht moet worden naar een nieuwe groep belangstellenden en supporters.

 • De website wordt vernieuwd en KisoBOKa activeert haar inzet op Facebook
 • In 2021 verschijnen opnieuw 3 Nieuwsbrieven
 • De stichting start een ‘crowdfunding’ voor een actueel project

Boxmeer 02-02-2021, Willem van Beek, secretaris