KisoBOKa

gb

KisoBOKa is an initiative of Willem van Beek and Paul van der Geest, who in December 2007 from their hometown Boxmeer moved to Jinja in Uganda.

Kisoboka means in the local language, “it is possible” and we want – especially young people – show that there are new opportunities if they want and they dare to put steps to change their own lives. We also want to explicitly specify the relationship with the community and municipality of Boxmeer.

Since November 2012, the activities of KisoBOKa are housed in an NGO (Non Governmental Organization), named BULIKIMU KISOBOKA NGO.

Her vision:

It is possible to change by sharing resources and talents the unworthy and inadequate conditions of people

Its mission:

Supporting the talents of young people and improving the social welfare in the slums in and around Jinja

The activities of KisoBOKa are developed in the fur years that we lived and worked in Jinja . The foundation has been laid by activities, organized by Paul with children of the street, in the service of ADSN, an initiative of the Diocese of Jinja. After that contract we decided to continue under the management of a CBO, later as a NGO. The board consists of representatives of the communities and institutions we work with. KisoBOKa wants to show that it is not just about money, but that you can support with your own talents, by exchanging knowledge and experiences and to want to know about each other’s lives.

In August 2014 we opened a ‘learn and community centre’ in one of the slums of Jinja: Makenke. In and from this centre we organize all the activities. In the meantime this is be done by a (small) professional staff and many volunteers from that area.

Also a reason for Willem and Paul to decide in September 2014 to go back to the Netherlands and from there to support the work of the KisoBOKa Foundation.

The aim of that e Foundation is:

 • the (financial ) support of activities of ‘ KisoBoka ‘ in Uganda

stimulating activities and developing actions , both in Uganda and Boxmeer , where people can share, explore, challenge each new paths and experiences in a different way to get to know Africa

to contribute to better awareness about Africa at the population of Boxmeer, that can contribute to concrete expressions of solidarity with the people in Uganda

the raising of financial resources and seeking sponsors

organizing and doing organizing meeting activities

 • providing information and education through publications, exhibitions, work materials and website and also with all legal means

The Board consists of:

 • Paul van der Geest, chairman
 • Willem van Beek, secretary
 • Rita van Haandel, treasurer
 • Jan van Haandel member

Adres: Carmelietenstraat West 5, 5831 DR, Boxmeer – 0485- 211719 

secretariaat@kisoboka.nl

The Foundation is erected on the 12th of February 2009, registered at the Chamber of Commerce in Eindhoven (17243517) and ANBI-recognized (hallmark of charity) .

If you want to financially support the work of KisoBOKa and / or want to sponsor one of the projects, landfill than your contribution to account NL31RABO 01494.60.201 Foundation KisoBOKa Boxmeer . Thank you.

Contact: 

Bulikimu KisoBOKa NGO
P.O.Box 658 Jinja
Uganda

Email: kisobokango@gmail.com

To visit the Centre: Mukama Road Makenke, Mpumudde, kimaka Division

Telephone KisoBOKa Centre: + 256 – 790918759

Adress Willem en Paul:

Carmelietenstraat West 5, 5831 DR Boxmeer The Netherlands, 0485-211719 – willemenpaul@gmail.com

Willem mobiel: 06-81704620

Paul mobiel: 06 – 13509542

nl

KisoBOKa is een initiatief van Willem van Beek en Paul van der Geest, die in december 2007 hun woonplaats Boxmeer in Nederland verwisselden voor Jinja in Uganda.

Kisoboka’ betekent in de lokale taal: ‘het is mogelijk’ en we willen – vooral jongeren – laten zien dat er nieuwe mogelijkheden zijn mits ze zelf willen en ze ook zelf stappen durven zetten om hun leven te veranderen. Met KisoBOKa willen we ook uitdrukkelijk de band met de gemeente en gemeenschap van Boxmeer aangeven.

Sinds november 2012 zijn de activiteiten van KisoBOKa ondergebracht in een NGO (Non Governemental Organisatie), met de naam BULIKIMU KISOBOKA NGO.

Haar visie:

Het is mogelijk de onwaardige en ontoereikende omstandigheden van mensen te veranderen door middelen en talenten te delen

Haar missie:

Het ondersteunen van de talenten van jongeren en het verbeteren van het het sociale welzijn in de krottenwijken in en rond Jinja

De activiteiten van KisoBOKa zijn ontstaan en ontwikkeld in de jaren dat we in Jinja woonden en werkten (van 2007 – 2014). De basis is gelegd door activiteiten die Paul organiseerde met straatkinderen in dienst van ADSN, een initiatief van het Bisdom Jinja. Na afloop van dat contract hebben we besloten de activiteiten onder het beheer van een CBO (een soort Stichting) voort te zettenen later in een NGO. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenschappen en instellingen waar we mee werken. KisoBOKa wil laten zien dat het niet alleen om geld gaat maar dat je elkaar ook kunt ondersteunen met je eigen talenten, door uitwisseling van kennis en ervaringen en door meer te willen weten over elkaars leven.

In augustus 2014 hebben we een ‘leer- en community centrum’ kunnen openen in een van de slums van Jinja: Makenke. De activiteiten worden in en vanuit dit centrum georganiseerd. Dat gebeurt inmiddels door een (kleine) professionele staf en vele vrijwilligers uit de wijk.

Mede om die reden, besloten Willem en Paul in september 2014 naar Nederland terug te keren en zich van hieruit verder in te zetten voor de Stichting KisoBOKa.

Doel van de Stichting is:

 • het (financieel) ondersteunen van activiteiten van ‘KisoBoka’ in Uganda

 • het stimuleren van activiteiten en opzetten van acties, zowel in Uganda als Boxmeer, waar mensen ervaringen kunnen delen, elkaar uitdagen nieuwe wegen te ontdekken en op een andere manier Afrika leren kennen

 • een bijdrage te leveren aan betere bewustwording over Afrika bij de Boxmeerse bevolking, dat een aanzet kan zijn tot concrete uitingen van solidariteit met de bevolking in Uganda

 • De het werven van financiële middelen en zoeken van sponsors

 • het organiseren en doen organiseren van ontmoetingsactiviteiten

 • het geven van informatie en voorlichting door publicaties, exposities, werkmateriaal en website en voorts met alle mogelijke wettelijke middelen

Het bestuur bestaat uit 4 personen:

 • Paul van der Geest, voorzitter
 • Willem van Beek, secretaris
 • Rita van Haandel, penningmeester
 • Jan van Haandel, lid

Adres: Carmelietenstraat West 5, 5831 DR Boxmeer – 0485- 211719

secretariaat@kisoboka.nl

De Stichting is opgericht op 12 februari 2009, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven (17243517) en ANBI-erkend.

KisoBOKa wordt ondersteund door familieleden, vrienden en bekenden van Willem en Paul en kleinere en grote fondsen. Zo droeg ‘WILDE GANZEN’ op grootse wijze bij aan de totstandkoming van het nieuwe centrum. Ook Stichting Ontwikkelingswerk Boxmeer levert regelmatig een bijdrage aan de voortgang van de activiteiten.

Als je het werk van KisoBOKa financieel wilt ondersteunen en/of een van de projecten wilt sponsoren, stort dan je bijdrage op rekening NL97 RBRB 0944 1249 92 van Stichting KisoBOKa Boxmeer. Dank je wel.

Contact:

Bulikimu KisoBOKa NGO
P.O.Box 658 Jinja
Uganda
Email: kisobokango@gmail.com
Bezoekadres: Mukama Road Makenke, Mpumudde, kimaka Division
Telefoon KisoBOKa Centrum: + 256 – 790918759

Adres Willem en Paul:

Carmelietenstraat West 5, 5831 DR Boxmeer, 0485-211719 – willemenpaul@gmail.com

Willem mobiel: 06-81704620

Paul mobiel: 06 – 13509542