WERKPLAN 2020

 1. BESTUUR

In 2019 verliet de toenmalige voorzitter, Jos de Graaf het bestuur en kondigde de penningmeester aan niet in te zijn voor een volgende termijn. Uitbreiding van het bestuur was derhalve het eerste actiepunt voor het bestuur. Ze heeft die uitbreiding gevonden in de personen van Jan van Haandel en Rita van Haandel-Steegs uit Beugen. Jarenlang zijn ze reeds bij KisoBOKa betrokken en ze hebben de projecten een aantal keren bezocht.

In onderling overleg werd besloten de functies als volgt te verdelen:

Paul van der Geest voorzitter

Willem van Beek secretaris

Rita van Haandel penningmeester

Jan van Haandel lid

 1. TUSAIDIANE

In 2019 gaf het bestuur aan Tusaidiane (TUL), een Ugandees Management Advies Bureau, opdracht een onderzoek in te stellen naar de ontwikkelingen in Uganda en met name naar de beheerstructuur. In september verscheen een uitvoerig rapport met conclusies en aanbevelingen. In grote lijn onderschreef het bestuur de bevindingen van het rapport. Nadat ook het bestuur van Bulikimu KisoBOKa in Uganda er mee had ingestemd, zijn afspraken gemaakt over een coaching en trainingsproject voor één jaar door TUL.

 • Het bestuur zal haar stimulerende en ondersteunende rol om een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding en ontplooiing in Kimasa, afstemmen op de adviezen en aanbevelingen van TUL
 • Uitgangspunt van de ondersteuning blijft het terugdringen van de volledige financiële afhankelijkheid van de Nederlandse Stichting; streven is gedeeltelijke zelffinanciering (30% in 2020)
 • Indien mogelijk zal het bestuur in de tweede helft van het jaar een werkbezoek aan Uganda brengen om samen met haar partners de voortgang te bespreken het resultaat van de door TUL gedane aanbevelingen
 1. ONDERSTEUNING

Een van de duidelijke aanbevelingen van TUL is de versterking van het lokale bestuur en uitbreiding van de beheers capaciteit. Het bestuur kiest er daarbij voor niet zozeer te zoeken naar een manager, maar meer naar mensen die actief zijn in de wijk en de wijkbewoners kunnen mobiliseren naar het nemen van meer verantwoordelijkheid.

 • Het bestuur ondersteunt de komst van een social werker en zal er op toezien dat plannen ontwikkeld worden met voldoende inbreng en instemming van de lokale bevolking
 • Het bestuur ondersteunt mogelijke plannen voor de herbouw van het centrum, maar over de komst van de spoorlijn is nog steeds onduidelijkheid
 • Het bestuur dringt aan om de verhouding ‘organisatiekosten’ en ‘activiteiten’ – nu 60% – 40% –

om te buigen naar 40-60, waarbij aanbevolen wordt meer activiteiten te organiseren die zelfvoorzienend zijn

 1. PARTNERS

Door grote onduidelijkheid over de constitutionele status van de NGO werd in 2019 geen nieuw Memorandum of Understanding (MOU) met de NGO gesloten. Een dergelijk MOU bevestigt dat KisoBOKa een tweeledige organisatie is: een ondersteunende en financierende Stichting in Nederland en een uitvoerende NGO in Uganda. Het is nog niet duidelijk of de Ugandese wetgeving de ngo’s oplegt zich om te vormen tot LTD (Limited Company).

 • De verwachting is dat in 2020 een nieuw MOU tot stand komt
 • Het bestuur ondersteunt de plannen in Uganda te komen tot een Platform van organisaties die partners hebben in Nederland. Een dergelijk Platform bestaat in Nederland; de stichting KisoBOKa maakt daar deel van uit
 • Onderzocht wordt of KisoBOKa kan en wil komen tot een Partnerovereenkomst met TUL (in samenwerking met Stichting Mirembe)
 1. FONDSWERVING en SAMENWERKING

Het bestuur blijft aandringen op concrete projecten en zal actief op zoek gaan hiervoor medefinanciering te vinden bij externe fondsen. De bestaande procedure zal worden geactualiseerd, waarbij het bestuur zal aandringen op meer samenhang tussen de verschillende projecten. Streven blijft 50% uit eigen middelen en 50% uit fondswerving. Daarnaast blijft het bestuur streven haar rol in de financiering van projecten in Uganda te kunnen terugbrengen naar 50% in 2022.

 • Met de ondersteuning van TUL hoopt het bestuur te kunnen rekenen op een meer gestructureerd werkplan van de NGO en concretere projectplannen
 • Het bestuur zal inzetten op betere samenwerking met Patin en landelijke fondsen
 • Het bestuur blijft actief participeren in SOB (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer) en zich inzetten voor het behoud van een dergelijk platform bij de komst van een nieuwe gemeente (Land van Cuijk)
 • Het bestuur blijft lid van het Platform Uganda en zet haar samenwerking voort met Elzendaalcollege
 1. PR

Bij de viering van het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2019 is gebleken dat de betrokkenheid van de achterban (veelal bezoekers aan Uganda in de periode 2007-2014) afneemt en gezocht moet worden naar nieuwe belangstellenden.

 • Het bestuur onderzoekt de optie de website te vernieuwen en actiever in te zetten op Facebook
 • In 2020 verschijnen opnieuw Nieuwsbrieven
 • Actievere inzet op fondswerving voor actuele projecten

Willem van Beek, secretaris