Vrijwilligerswerk of stage bij KisoBOKa / Volunteer or trainee at KisoBOKa

nl

Zoals je elders op deze website kunt lezen, houden we ons met nogal wat projecten bezig.
Daar kunnen we van tijd tot tijd best een beetje hulp bij gebruiken en vrijwilligers (stagiaires)
zijn dan ook van harte welkom.
Wat je zou kunnen doen en waar, hangt veel af van de tijd waarin je wilt komen
(de vakantie-periodes hier zijn anders dan in Nederland), hoelang je wilt komen en
wat je denkt te kunnen bieden.
Behalve de eigen projecten – zie website onder die titel – kun je ingezet worden op andere
plekken die meer overeenkomen met je kwaliteiten of de wensen van de opleiding.
Dat kan in een weeshuis zijn, in het Hospice (gezondheidszorg aan terminale patienten) of op
een cateringschool of in een gemeenschapscentrum in een van de dorpen.

Algemene voorwaarden:
–          minimum leeftijd 18 jaar
–          minimum verblijf 3 weken
–          goede gezondheid en flexibele levensinstelling
–          positieve houding t.o.v. andere culturen en religies
–          eigen financieen kunnen regelen
–          een uitdaging aandurven

Wat gaat me dat kosten?
De beantwoording van die vraag hangt van veel factoren af, vooral van de vraag
hoelang je wilt komen, in welke periode (in het hoogseizoen zijn de tickets aanzienlijk duurder),
hoeveel eisen je stelt aan je verblijf en of je wel of niet nog gaat rondreizen in Uganda.

We geven je hieronder een indicatie van de kosten:
–          voorbereidingskosten (visum – inentingen): € 300 – € 500
–          reiskosten : vliegticket (afhankelijk van seizoen en vluchtmaatschappij):
€ 450 – € 1000 ; rondreizen, safari’s: € 300 – € 500
–          verzekering: € 150 (voor 3 maanden)
–          verblijfskosten: € 600 voor 3 maanden (€ 6.00 per dag)
–          zakgeld: € 250 (voor 3 maanden)
Dan moet je toch gauw op € 2000 rekenen voor een verblijf van 3 maanden!

Procedure

1. Vul zo snel mogelijk het aanmeldingsformulier in en stuur het per e-mail aan ons terug
2. Op basis van de gegevens in dat formulier, laten we je zo snel mogelijk weten of er
mogelijkheden zijn, hoewel de daadwwerkelijke opties  pas later duidelijk worden,
soms pas als je hier bent
3. Op basis van jouw reactie volgt de beslissing dat je welkom ben of we stellen andere opties voor
4. We sturen je een informatiesetje toe en tips voor voorbereiding, vertrek en aankomst

Daarna houden we contact en zullen we proberen de wederzijdse verwachtingen
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

 

Aanmeldingsformulier

 

Download het formulier en stuur het zo volledig mogelijk ingevuld, zo snel mogelijk retour aan 

willemenpaul@gmail.com

gb

As you can read elsewhere on this website we haveequite a projects .
We can use a bit of time to help us and volunteers (trainees) are most welcome.
What you could do and where,depends on the time when you want to come
(the holiday periods are different here than in the Netherlands or Euope) and
what you think you can offer .
Besides the own projects – see website under the title – you can be deployed on other
more places that match your skills and the needs of the program.
This can be in an orphanage, in the Hospice (health care to terminal patients ) or
a catering school or in a community center in one of the villages .

Terms and conditions :
– Minimum age 18 years
– Minimum stay 3 weeks
– Good health and flexible attitude to life
– Positive attitude towards other cultures and religions
– You can arrange your own finance
–  You like a challange

What will it cost ?
The answer to that question depends on many factors, especially the question
how long you want to come, at wich time (season tickets are coniderably more expensive),
many states require you to your stay and whether you want to go on safari or travelling in Uganda.

We give you an indication of the costs below :
– Preparation ( visa – vaccinations ) : € 300 – € 500
– Travel expenses : airfare (depending on season and airline company) :
€ 450 – € 1,000 , tours , safaris : € 300 – € 500
– Insurance: € 150 (for 3 months )
– Accommodation : € 600 for 3 months ( € 6.00 per day )
– Pocket money : € 250 (for 3 months )
So you should count on € 2000 for a stay of 3 months !

Procedure

1. Enter as soon as possible in the application form and send it by e – mail to us
2. Based on the data in that form, we will let you know as soon as possible if there
oppertunities d which – although the actual options often only become clear later,sometimes only when you are here
3. Based on your response follows the decision that you are welcome
4.We will send you an information kit, and tips for preparation, departure and arrival

Application

Download the form and send the filled in, as quickly as possible to
willemenpaul@gmail.com