KisoBOKa Home Makenke

nl

Vanaf 2012 huren we een klein huis in Makenke en eind 2013 waren 13 jongens van de straat  geherhuisvest of ze zijn naar school geggan . Ook in 2014 zullen wij zorg dragen voor 4 jongens en we rekenen er op dat tegen het einde van het jaar 10 jongens zijn ‘geresettled’ (herenigd met hun familie). De jongens worden voorgedragen door collega – organisaties .

De jongens maken gebruik van de faciliteiten van het KisoBOKa Centrum dat vlakbij is en ze meer kansen zal geven om een ​​nieuwe toekomst op te bouwen.

We zullen de mogelijkheid onderzoeken een tweede huis op te zetten, omdat de huurovereenkomst in 2015 eindigt.

In 2014 willen we de samenwerking met een aantal van de collega – organisaties versterken en we zetten een ‘strategische alliantie’ op om betere faciliteiten voor de jongens en meisjes van de straat te bieden en hun aantal te verminderen .
Het doel van het huis is : jongeren van de straat krijgen de kans om een nieuwe toekomst op te bouwen .
Het huis biedt : * onderdak en voedsel * structuur en programma * revalidatie – programma * begeleiding * muziek en drama * sport * lange wandelingen * beroepsopleiding * huisbezoeken .
Er is dagelijkse zorg door de matron en de maatschappelijk werker en assistentie door bezoekers en vrijwilligers. Het programma wordt ondersteund door het  KisoBOKa Centre.
Het programma is erop gericht om nieuwe talenten te ontdekken, om de jongens van de straat te halen en hen te verenigen met hun familie . Middelen die worden gebruikt : * kunstwerkjes makent * muziek en drama * vaardigheidstraining * het leren van nieuwe waarden * lessen Engels

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

gb

From 2012 we rented a small house in Makenke and by the end of 2013 13 boys of the streets were resettled or going to school. Also in 2013 we will take care for 4 boys and we count that by the end of the year 10 boys are resettled. The boys will be nominated by colleague-organizations.
The boys are going to use the facilities of the KisoBOKa Centre that is nearby and will give them more chances to build a new future.
We will investigate the possibility to put up another house, because the tenancy agreement ends in 2015.
In 2013 we like to strengthen the cooperation with some of the colleague –organizations and put up a ‘strategic alliance’ to put up more facilities for the boys and girls of the street and to reduce their number. The purpose of the Home is: young people of the streets get the opportunity to build a new future.
The home offers: * shelter and food * structure and program * rehabilitation- program * counseling * music and drama * sports * long walks * vocational training * home visits.
There is daily care by the matron and social worker and assistance by visitors and volunteers. The program is supported by the KisoBOKa Centre.
The program is focused to discover new talents, to get the boys out of the streets and to resettle them to their family. Means that are used: * craft * music and drama * skill training * learning new values * English lessons

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.