KISOBOKA CENTRE MAKENKE

nl

In 2013 zijn we gestart met de bouw van een ‘KisoBOka Centre’, dat ons zal helpen onze doelstellingen

te realiseren. De verschillende eenheden in het centrum richten zich op verschillende groepen :

omwonenden, zowel individueel als in groepen, de jongens van de straat in het revalidatieprogramma,

werkloze jongeren in het gebied , gezondheids- jeugdleiders en maatschappelijk werkers.

Het centrum is gebouwd op een specifieke manier en met een buitengewone architectuur . De grote

zaal is slechts een eenvoudige constructie en de andere gebouwen zijn geïnspireerd door de Afrikaanse

cultuur (ronde hutten met grasdak). We rekenen er op dat deze bijzondere bouw ook bezoekers van

elders zal aantrekken en het zal een uitdaging zijn om andere activiteiten te organiseren voor groepen en

toeristen.

Indien mogelijk willen we het centrum uit breiden in 2014 om meer ‘inkomensten genererende’ projecten

op te zetten.

Het centrum biedt faciliteiten om de doelstellingen van Bulikimu KisoBOKa NGO realiseren en verbetert

het welzijn en leefomstandigheden in deze achterstandswijk.

Activiteiten : * beheer * secretaresse * planning * bewaking * personeelsvergaderingen *

bestuursvergaderingen * workshops* kunstacademie * muziek en drama * kunstproducten

Het centrum heeft 7 eenheden :

1. Administratie: biedt administratieve diensten aan de gemeenschap, zoals typen, het

schrijven van brieven, kopiëren, telefoon – opladen, internet en mobiel geld

2. Creatieve ruimte: biedt ruimte voor creatieve expressie, biedt faciliteiten voor

repeteren en faciliteert een kunst- workshop . Jongeren leren om zich te uiten (door drama,

muziek, dans en rollenspelen) en ze hebben ruimte om creatieve vaardigheden te oefenen

(kaarsen maken, zeefdrukken, papier mache)

3. Workshop ruimte: biedt faciliteiten voor trainingen : * lassen * timmerwerk * elektronica

* naaien * constructie. In elke cursus worden 20 jongeren of werklozen opgeleid en zij krijgen

een certificaat

4. Werkplaats: om een recycling project op te zetten, dat meer bewustzijn voor het milieu

en een schonere omgeving oplevert. Het biedt werk aan 10 werklozen – jongens van de straat en

schoolverlaters

5. Ontmoetingsruimte: waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, gebruik kunnen maken van

een kleine bibliotheek, kunnen kijken naar educatieve films en drankjes en kleine maaltijden

kunnen gebruiken

6. Expositieruimte – Art winkel: biedt ruimte voor exposities, waarbij de verschillende

stammen hun achtergrond en cultuur kunnen laten zien, maar ook andere organisaties

kunnen er hun doelstellingen laten zien (campagnes). De opzet is dat mensen in het

gebied zich meer bewust worden en kennis te maken met het sociale leven in de wijk. In

de Art winkel kunnen zelf gemaakte kunstwerken worden verkocht

7. Educatieve ruimte: biedt faciliteiten voor de rehabilitatie van jongeren en biedt

faciliteiten voor andere groepen. De bedoeling is dat de deelnemers beter toegerust zijn om hun

leven te regelen, bijv. door een analfabetiseringscursus te volgen. We striven er naar dat tegen

het einde van het jaar 75 % van de locale bevolking zijn eigen naam kan schrijven; dat 50 % kan

lezen en schrijven.

gb


In 2013 we started building a ‘KisoBOka Centre’, which centre will help us to realize our aims. The

different units in the Centre will target different groups: local residents, individual as in groups, the boys of

the street in the rehabilitation program, unemployed youngsters in the area, health workers, youth leaders

and social workers.

The Centre is build in a specific way and with an extra ordinary architecture. The main hall is just a simple

construction and the other buildings are inspired by the African culture (round huts grass rooted). We

count that this special building will attract also visitors from elsewhere and that it will be the Centre to

organize other activities for groups and tourist.

If possible we like to extend the Centre in 2014 to put up more ‘incoming generating’ projects.

The Centre provides facilities to realize the objectives of Bulikimu KisoBOKa NGO and improves welfare

and

living condition in this underprivileged area.

Activities: * management * secretary * planning * monitoring * staff meetings *board meetings *

workshops

* art school * music and drama * craft work

The centre has 7 units:

1. Administration: provides administrative service to the community, like typewriting, writing letters,

copying, phone-charging, internet access and mobile money

2. Creative room: offers space for creative expression, offers facilities for rehearse and facilitates

an art workshop. Youngsters learn how to express themselves (by drama, music, dance and

role-plays) and they have room to practice creative skills (candle making, screen-printing, paper

mache)

3. Workshop room: offers facilities for training: * welding * carpentry * electronics * tailoring *

construction.

In each course 20 youngsters or unemployed people are trained and have a certificate

4. Workstation: To put up a recycling project that offers awareness of the environment and a cleaner

area and town. It offers work to 10 unemployed people – street boys and school drop outs.

5. Meeting room: where people can meet each other, can use a small library, can look at

educational movies and can use drinks and small meals

6. Exposition room – Art shop: offers space for expositions, where the different tribes can show their

backgrounds and culture, but also other organizations can show their objectives (campaign).

People in the area are more aware and acquainted with social life in the district. In the Art shop

self made hand crafts can be sold

7. Educational room: provides facilities for the rehabilitation of youngsters and provides facilities

for other groups. The purpose is that beneficiaries are more equipped to arrange their lives, f.e.

by an illiteracy course. By the end of the year 75% can write their own name; 50% can read and

write