KisoBOKa

gb

KisoBOKa is an initiative of Willem van Beek and Paul van der Geest, who in December 2007 from their hometown Boxmeer in the moved to Jinja in Uganda.

Kisoboka means in the local language, “it is possible” and we want – especially young people – show that there are new opportunities if they want and they dare to put steps to change their own lives. We also want to explicitly specify the relationship with the community and municipality of Boxmeer.

Since November 2012, the activities of KisoBOKa are housed in an NGO (Non Governmental Organization), named BULIKIMU KISOBOKA NGO.

Her vision:

It is possible to change by sharing resources and talents the unworthy and inadequate conditions of people

Its mission:

Supporting the talents of young people and improving the social welfare in the slums in and around Jinja

The activities of KisoBOKa are developed in the four years that we now live and work in Jinja . The foundation has been laid by activities, organized by Paul with children of the street, in the service of ADSN, an initiative of the Diocese of Jinja. After that contract we decided to continue under the management of a CBO, later as a NGO. The board consists of representatives of the communities and institutions we work with. KisoBOKa wants to show that it is not just about money, but that you can support with your own talents, by exchanging knowledge and experiences and to want to know about each other’s lives.

 

In the Netherlands, the work is supported by the Foundation.

The aim of the Foundation is:

the (financial ) support of activities of ‘ KisoBoka ‘ in Uganda

stimulating activities and developing actions , both in Uganda and Boxmeer , where people can share, explore, challenge each new paths and experiences in a different way to get to know Africa

to contribute to better awareness about Africa at the population of Boxmeer, that can contrinute to concrete expressions of solidarity with the people in Uganda

the raising of financial resources and seeking sponsors

organizing and doing organizing meeting activities

providing information and education through publications, exhibitions, work materials and website and also with all legal means

 

The Board consists of three persons, is registered at the Chamber of Commerce in Eindhoven and ANBI recognized.

KisoBOka is supported by more than 400 relatives and friends of William and Paul. They receive a regular newsletter, an invitation to the annual KisoBOKa evening and as donors thyreceive 50 % discount on stays in KisoBOKa house. In the past four years more than 250 people visited us, most of whom stayed long time in Jinja to share their talents as a voluntary.

 

If you want to financially support the work of KisoBOKa and / or want to sponsor one of the projects, landfill than your contribution to account 1494.60.201 Foundation KisoBOKa Boxmeer . Thank you.

 

Contact:

Writing?

William and Paul

P.O.Box 658 Jinja

Uganda

Email: kisobokango@gmail.com

Call or text message?

+ 256-77-5453856 (Willem)

+ 256-75-9729256 (Paul)

nl

KisoBOKa is een initiatief van Willem van Beek en Paul van der Geest, die in december 2007 hun woonplaats Boxmeer in Nederland verwisselden voor Jinja in Uganda.

Kisoboka betekent in de lokale taal: ‘het is mogelijk’ en we willen – vooral jongeren – laten zien dat er nieuwe mogelijkheden zijn mits ze zelf willen en ze ook zelf stappen durven zetten om hun leven te veranderen. Met KisoBOKa willen we ook uitdrukkelijk de band met de gemeente en gemeenschap van Boxmeer aangeven.

Sinds novemberi 2012 zijn de activiteiten van KisoBOKa ondergebracht in een NGO (Non Governemental Organisation), met de name BULIKIMU KISOBOKA NGO.

Haar visie:

Het is mogelijk de onwaardige en ontoereikende omstandigheden van mensen te veranderen door middelen en talenten te delen

Haar missie:

Het ondersteunen van de talenten van jongeren en het verbeteren van het het sociale welzijn in de krottenwijken in en rond Jinja

De activiteiten van KisoBOKa zijn ontstaan en ontwikkeld in de 4 jaar dat we nu in Jinja wonen en werken. De basis is gelegd door activiteiten die Paul organiseerde met straatkinderen in dienst van ADSN, een initiatief van het Bisdom Jinja. Na afloop van dat contract hebben we besloten de activiteiten onder het beheer van en CBO (een soort Stichting) voort te zettenen later een NGO. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenschappen en instellingen waar we mee werken. KisoBOKa wil laten zien dat het niet alleen om geld gaat maar dat je elkaar ook kunt ondersteunen met je eigen talenten, door uitwisseling van kennis en ervaringen en door meer te willen weten over elkaars leven.

In Nederland wordt het werk ondersteund door een Stichting.

Doel van de Stichting is:

  • het (financieel) ondersteunen van activiteiten van ‘KisoBoka’ in Uganda
  • het stimuleren van activiteiten en opzetten van acties, zowel in Uganda als Boxmeer, waar mensen ervaringen kunnen delen, elkaar uitdagen nieuwe wegen te ontdekken en op een andere manier Afrika leren kennen
  • een bijdrage te leveren aan betere bewustwording over Afrika bij de Boxmeerse bevolking, dat een aanzet kan zijn tot concrete uitingen van solidariteit met de bevolking in Uganda
  • De het werven van financiele middelen en zoeken van sponsors
  • het organiseren en doen organiseren van ontmoetingsactiviteiten
  • het geven van informatie en voorlichting door publicaties, exposities, werkmateriaal en website en voorts met alle moglijke wettelijke middelen

Het bestuur bestaat uit 3 personen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en ANBI-erkend.

KisoBOka wordt ondersteund door meer dan 400 familieleden, vrienden en bekenden van Willem en Paul. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, een uitnodiging voor de jaarlijkse KisoBOKa-avond en als donateurs 50% korting op een verblijf in het KisoBOKa-huis. In de afgelopen 4 jaar bezochten ruim 250 bezoekers ons, waarvan de meesten langere tijd in Jinja verbleven om hun talent als vrijwillig(st)er in te zetten.

Als je het werk van KisoBOKa financieel wilt ondersteunen en/of een van de projecten wilt sponsoren, stort dan je bijdrage op rekening NL31RABO0149460201 van Stichting KisoBOKa Boxmeer. Dank je wel.

Contact:

Schrijven?

Willem en Paul
P.O.Box 658 Jinja
Uganda

Email: kisobokango@gmail.com
Bellen of sms?

+ 256-77-5453856 (Willem)

+ 256-75-9729256 (Paul)